หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 สำนักปลัด
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 154 คน
ประกาศวันที่  22 มิถุนายน 2560
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สำนักปลัด ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ขนาดไฟล์ : 289.62 KB.]
 ลำดับที่ 2 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ [ขนาดไฟล์ : 295.99 KB.]
 ลำดับที่ 3 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ขนาดไฟล์ : 291.62 KB.]
 ลำดับที่ 4 การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนฯ [ขนาดไฟล์ : 305.67 KB.]
 ลำดับที่ 5 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ขนาดไฟล์ : 301.46 KB.]
 ลำดับที่ 6 การขอเลขที่บ้าน [ขนาดไฟล์ : 291.16 KB.]
 ลำดับที่ 7 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 [ขนาดไฟล์ : 334.15 KB.]
 ลำดับที่ 8 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยฯ [ขนาดไฟล์ : 292.61 KB.]
 ลำดับที่ 9 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ขนาดไฟล์ : 290.75 KB.]
 ลำดับที่ 10 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วฯ [ขนาดไฟล์ : 290.98 KB.]
 ลำดับที่ 11 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ขนาดไฟล์ : 290.2 KB.]
 ลำดับที่ 12 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร [ขนาดไฟล์ : 289.24 KB.]
 ลำดับที่ 13 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม [ขนาดไฟล์ : 295.17 KB.]
 ลำดับที่ 14 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรฯ [ขนาดไฟล์ : 295.17 KB.]
 ลำดับที่ 15 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรฯ [ขนาดไฟล์ : 295.17 KB.]
 ลำดับที่ 16 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ขนาดไฟล์ : 288.88 KB.]
 ลำดับที่ 17 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย [ขนาดไฟล์ : 292.22 KB.]
 ลำดับที่ 18 การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย [ขนาดไฟล์ : 295.33 KB.]
 ลำดับที่ 19 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยฯ [ขนาดไฟล์ : 294.21 KB.]
 ลำดับที่ 20 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด [ขนาดไฟล์ : 296.23 KB.]
 ลำดับที่ 21 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศฯ [ขนาดไฟล์ : 298.18 KB.]
 ลำดับที่ 22 การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 [ขนาดไฟล์ : 293.47 KB.]
 ลำดับที่ 23 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง [ขนาดไฟล์ : 292.56 KB.]
 ลำดับที่ 24 การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน [ขนาดไฟล์ : 293.21 KB.]
 ลำดับที่ 25 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ขนาดไฟล์ : 295.67 KB.]
 ลำดับที่ 26 การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน [ขนาดไฟล์ : 295.21 KB.]
 ลำดับที่ 27 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ขนาดไฟล์ : 293.32 KB.]
 ลำดับที่ 28 การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีฯ [ขนาดไฟล์ : 293.84 KB.]
 ลำดับที่ 29 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ขนาดไฟล์ : 294.06 KB.]
 ลำดับที่ 30 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น [ขนาดไฟล์ : 296.9 KB.]
 ลำดับที่ 31 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน [ขนาดไฟล์ : 291.97 KB.]
 ลำดับที่ 32 การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ [ขนาดไฟล์ : 289.91 KB.]
 ลำดับที่ 33 การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร [ขนาดไฟล์ : 289.69 KB.]
 ลำดับที่ 34 การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ [ขนาดไฟล์ : 291.38 KB.]
 ลำดับที่ 35 การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ขนาดไฟล์ : 295.61 KB.]
 ลำดับที่ 36 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด [ขนาดไฟล์ : 295.75 KB.]
 ลำดับที่ 37 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ขนาดไฟล์ : 295.62 KB.]
 ลำดับที่ 38 การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น [ขนาดไฟล์ : 295.62 KB.]
 ลำดับที่ 39 การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ [ขนาดไฟล์ : 288.75 KB.]
 ลำดับที่ 40 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม [ขนาดไฟล์ : 289.88 KB.]
 ลำดับที่ 41 การรับแจ้งการย้ายเข้า [ขนาดไฟล์ : 291.08 KB.]
 ลำดับที่ 42 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ [ขนาดไฟล์ : 290.6 KB.]
 ลำดับที่ 43 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ขนาดไฟล์ : 291.07 KB.]
 ลำดับที่ 44 การรับแจ้งการย้ายออก [ขนาดไฟล์ : 292.59 KB.]
 ลำดับที่ 45 การรับแจ้งการย้ายออก [ขนาดไฟล์ : 292.59 KB.]
 ลำดับที่ 46 การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง [ขนาดไฟล์ : 294.11 KB.]
 ลำดับที่ 47 การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า [ขนาดไฟล์ : 289.72 KB.]
 ลำดับที่ 48 การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน [ขนาดไฟล์ : 292.87 KB.]
 ลำดับที่ 49 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด [ขนาดไฟล์ : 291.73 KB.]
 ลำดับที่ 50 การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการตายหรือจำหน่ายในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชนฯ [ขนาดไฟล์ : 295.12 KB.]
 ลำดับที่ 51 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งฯ [ขนาดไฟล์ : 296.83 KB.]
 ลำดับที่ 52 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยฯ [ขนาดไฟล์ : 298.45 KB.]
 ลำดับที่ 53 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ขนาดไฟล์ : 297.65 KB.]
 ลำดับที่ 54 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ขนาดไฟล์ : 296.18 KB.]
 ลำดับที่ 55 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ขนาดไฟล์ : 334.85 KB.]
 ลำดับที่ 56 การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม [ขนาดไฟล์ : 294.25 KB.]
 ลำดับที่ 57 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ขนาดไฟล์ : 290.96 KB.]
 ลำดับที่ 58 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม [ขนาดไฟล์ : 328.86 KB.]
 ลำดับที่ 59 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวฯ [ขนาดไฟล์ : 294.73 KB.]
 ลำดับที่ 60 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ขนาดไฟล์ : 291.37 KB.]
 ลำดับที่ 61 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ขนาดไฟล์ : 290.4 KB.]
 ลำดับที่ 62 การขอใช้ห้องประชุมและอาคารหอประชุม [ขนาดไฟล์ : 289.7 KB.]
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs