หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
นายโชคดี จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
 
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ง
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 159 คน
ประกาศวันที่  10 ธันวาคม 2561
ลำดับที่แฟ้ม รายการ หมายเหตุุ
1 โครงสร้างและการจัดองค์กร มาตรา 7(1)
2 สรุปอำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2)
3 สถานที่ติดต่อขอข้อมูล มาตรา 7(3)
4 กฎ มติ คณะรัฐมนตรี มาตรา 7(4)
5 ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ มาตรา 7(5)
6 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย มาตรา 9(1)
7 นโยบายและการตีความหมาย มาตรา 9(2)
8 แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9(3)
9 คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9(4)
10 สิ่งพิมพ์ตาม ม.7 วรรคสอง มาตรา 9(5)
11 สัญญาสัมปทาน มาตรา 9(6)
12 มติคณะรัฐมนตรี มาตรา 9(7)
13 ประกาศประกวดสอบราคา/สอบราคา มาตรา 9(8)
14 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง มาตรา 9(8)
15 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มาตรา 9(8)
16 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส่และตัวชี้วัด มาตรา 9(8)
17 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ มาตรา 9(8)
18 แผนการจัดหาพัสดุ  
19 ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย  
20 งบแสดงสถานะการเงิน  
21 รายงานการประชุมสภาฯ  
22 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  
23 รายงานผลการปฎิบัติงาน  
24 รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช./ปปท.  

 

 
 
 
 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
    Copyright © 2017. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs