หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ดู : 65) 11 ม.ค. 2565
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” (ดู : 52) 7 ม.ค. 2565
เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 61) 6 ม.ค. 2565
ขอความร่วมมืองดการให้ ไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) (ดู : 77) 30 ธ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565: กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ดู : 56) 29 ธ.ค. 2564
สภาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 4 (ดู : 61) 14 ธ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายในแต่ละฉบับผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฏหมาย (ดู : 50) 30 พ.ย. 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 71) 4 พ.ย. 2564
เทศบาลตำบลควนขนุนได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับอปท.ที่ผ่านเกณฆ์มาตรฐาน ประจำปี 2564 (ดู : 77) 26 ต.ค. 2564
ประกาศปิดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนเป็นการชั่วคราว (ดู : 127) 20 ต.ค. 2564
ขอความร่วมมือชาวเทศบาลตำบลควนขนุนร่วมตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 59) 18 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 89) 29 ก.ย. 2564
ประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ ตามประเพณีนิยม (ดู : 72) 23 ก.ย. 2564
ผลประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 86) 21 ก.ย. 2564
ขอความร่วมมือชาวเทศบาลตำบลควนขนุน ร่วมเสนอ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ โครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 107) 14 ก.ย. 2564
เทศบาลตำบลควนขนุน ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา (ดู : 102) 10 ก.ย. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 (ดู : 90) 24 ส.ค. 2564
ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี 2564 (ดู : 82) 17 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย (ดู : 88) 17 ส.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 95) 16 ส.ค. 2564
แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (ดู : 117) 16 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 100) 27 ก.ค. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 (ดู : 51) 23 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเพื่อเดินทางกลับมารักษาในจังหวัดพัทลุง สำหรับผู้ติดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 58) 12 ก.ค. 2564
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบื้ยปรับ/เงินเพิ่มในปี 2564 (ดู : 77) 30 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การรื้อ-สร้างสะพานบริเวณถนนควนขนุน-ควนพลี (ดู : 75) 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 54) 15 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (ดู : 55) 10 มิ.ย. 2564
เชิญชวนลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 254) 24 พ.ค. 2564
ประกาศการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 40) 19 พ.ค. 2564
ประกาศชะลอการเลือกคณะกรรมการชุมชน (ดู : 68) 18 พ.ค. 2564
ขอเชิญชวนลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 72) 14 พ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 73) 13 พ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 94) 29 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการส่งตรวจน้ำประปาของเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 58) 8 เม.ย. 2564
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 114) 30 มี.ค. 2564
ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 136) 24 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 101) 24 มี.ค. 2564
วันท้องถ่ินไทย (ดู : 57) 18 มี.ค. 2564
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 173) 12 มี.ค. 2564
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 139) 3 มี.ค. 2564
สาระความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 59) 1 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ ผลประเมิน LPA ประจำปี 2563 (ดู : 106) 27 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 76) 8 ม.ค. 2564
ลงพื้นที่คัดกรองโรค โควิด-19 แรงงานต่างด้าว (พม่า) จำนวน 21 (ดู : 99) 25 ธ.ค. 2563
จัดกิจกรรมล้าง ตลาดไล่โควิด ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ณ ตลาดสด ทต.ควนขนุน (ดู : 133) 25 ธ.ค. 2563
เนื่องจากขณะนี้รถขยะเสียกำลังดำเนินการส่งซ่อม (ดู : 123) 16 ธ.ค. 2563
เชิญชวนผู้พิการพร้อมผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 (ดู : 86) 9 ธ.ค. 2563
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 111) 9 ธ.ค. 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยประชุมสามัญ ที่4 ประจำปี 2563 (ดู : 130) 7 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 66) 30 พ.ย. 2563
ประกาศรับสมัครสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 125) 20 พ.ย. 2563
ตรวจคัดกรองแรงงานพม่า (ดู : 99) 5 พ.ย. 2563
เว็บไซต์ ปปช. (ดู : 105) 26 ต.ค. 2563
ประกาศผล รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 102) 12 ต.ค. 2563
กองการประปา เทศบาลตำบลควนขนุน มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 163) 30 ก.ย. 2563
สรุปข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 108) 29 ก.ย. 2563
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 191) 29 ก.ย. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลฯ (ดู : 102) 11 ก.ย. 2563
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 158) 2 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs