หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 61 คน
ประกาศวันที่  6 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลควนขนุน เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สูงอายุ
-ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2506)
-มีสัญชาติไทย
-มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนขนุนและผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่
-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน
-สมุดบัญชีธนาคารออมสิน ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
กรณีมอบอำนาจให้ผูู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบมาด้วย

 

 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs