หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (ดู : 47) 13 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 11) 9 ก.พ. 2566
ประกาศสภาเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 50) 24 ม.ค. 2566
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (ดู : 31) 24 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (ดู : 96) 23 ม.ค. 2566
ชำระค่าน้ำประปาผ่าน QR code ในใบแจ้งหนี้ได้แล้ววันนี้ (ดู : 26) 20 ม.ค. 2566
สามารถดาวน์โหลดแอพ D.DOPA เพื่อใช้และยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (ดู : 23) 20 ม.ค. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลควนขนุน พ.ศ.2566 (ดู : 15) 18 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ การใช้บัตรประชาชนดิจิทัล แทนบัตรประชาชนตัวจริง (ดู : 27) 17 ม.ค. 2566
สำนักทะเบียนอำเภอควนขนุน เปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ดู : 33) 23 ธ.ค. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลควนขนุน เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 63) 21 ธ.ค. 2565
สภาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 24) 7 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 78) 28 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 46) 11 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ดู : 42) 11 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (ดู : 30) 10 พ.ย. 2565
วิธีกำจัดขยะเปียกเพื่อลดภาวะโลกร้อน (ดู : 42) 9 พ.ย. 2565
รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 (ดู : 29) 8 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์กองการประปามีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการย้ายท่อส่งน้ำ (ดู : 34) 17 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 34) 11 ต.ค. 2565
ขอความร่วมมือชาวเทศบาลตำบลควนขนุนร่วมตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 193) 14 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 49) 23 ส.ค. 2565
สภาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล (ดู : 45) 17 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 72) 15 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 72) 1 ส.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทสตรี (ดู : 51) 20 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 63) 29 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปิดการใช้งานแอปพลิเคชัน และแผนการดำเนินการลบข้อมูลระบบหมอชนะ (ดู : 50) 22 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 77) 16 มิ.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 63) 9 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียนฯ โดยติดแบนเนอร์บนเว็บไซต์หน่วยงาน (ดู : 80) 17 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (ดู : 94) 11 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลควนขนุน กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565 (ดู : 131) 10 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 76) 6 พ.ค. 2565
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร (ดู : 79) 11 เม.ย. 2565
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ดู : 79) 4 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) (ดู : 88) 25 มี.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลควนขนุน (ดู : 90) 22 มี.ค. 2565
โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น (ดู : 91) 21 มี.ค. 2565
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยแรก (ดู : 104) 3 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองแก่ประชาชน (ดู : 108) 2 มี.ค. 2565
สภาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก (ดู : 172) 1 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ.2559-2563 (Thailand'SDGs Report 2016-2020) (ดู : 167) 1 ก.พ. 2565
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลควนขนุน สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก (ดู : 183) 25 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (ดู : 160) 24 ม.ค. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ดู : 179) 11 ม.ค. 2565
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” (ดู : 159) 7 ม.ค. 2565
เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 176) 6 ม.ค. 2565
ขอความร่วมมืองดการให้ ไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) (ดู : 265) 30 ธ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565: กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ดู : 164) 29 ธ.ค. 2564
สภาเทศบาลตำบลควนขนุน ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 4 (ดู : 183) 14 ธ.ค. 2564
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายในแต่ละฉบับผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฏหมาย (ดู : 150) 30 พ.ย. 2564
มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ (ดู : 101) 25 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 181) 8 พ.ย. 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 170) 4 พ.ย. 2564
เทศบาลตำบลควนขนุนได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับอปท.ที่ผ่านเกณฆ์มาตรฐาน ประจำปี 2564 (ดู : 191) 26 ต.ค. 2564
ประกาศปิดตลาดเทศบาลตำบลควนขนุนเป็นการชั่วคราว (ดู : 226) 20 ต.ค. 2564
ขอความร่วมมือชาวเทศบาลตำบลควนขนุนร่วมตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 155) 18 ต.ค. 2564
รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (ดู : 67) 29 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 198) 29 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
E-mail Address : kuankhanun93110@gmail.com
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs