หน้าแรก | ติดต่อเรา
  Change Language Thai English   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนขนุน เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-681525 สำนักปลัด ต่อ 1039 กองคลัง ต่อ 1013 กองช่าง ต่อ 1024 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 1033 กองการศึกษา ต่อ 1006 กองการประปา ต่อ 1027  
ดาบตำรวจ วิทัศน์ ทองพูล
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน
   
  ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
 
  ภาพกิจกรรม
ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 11 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม :

           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมขนุนทอง เทศบาลตำบลควนขนุน ได้ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

           โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายอำเภอควนขนุน ประธานคณะกรรมการ

2. ปลัดอำเภอควนขนุน 

3. ท้องถิ่นอำเภอควนขนุน

4. นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน 

5. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน

6. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลควนขนุน

7. ประธานสภาเทศบาลตำบลควนขนุน

8. เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

9. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

10. สาธารณสุขอำเภอควนขนุน

11. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนขนุน

12. รองปลัดเทศบาล

13. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

14. หัวหน้าฝ่ายปกครอง

15. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

16. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

17. ผู้อำนวยการกองคลัง

18. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

19. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

20. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

          โดยมีเนื้อหาการประชุมติดตามดังนี้

1. การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้นโยบายรัฐบาลในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดก๊อชเรือนกระจก โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกฯ เพื่อให้บรรจุเป้าหมายครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะเปียกร้อยละ 100 ภายในเดือนมกราคม 2566 โดยการกระตุ้น สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนอย่างถูกวิธีโดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกระตุ้น สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนอย่างถูกวิธี

2. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายากเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการบำบัดรักษาโดยการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง/ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้านการป้องโดยการสร้าง ภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวัง การค้นหา การรักษา การให้โอกาสและช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และด้านงบประมาณ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน
   เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
E-mail Address : kuankhanun93110@gmail.com
   Copyright © 2019. www.khuankhanuncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs