สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน

สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุน

เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074-681525 โทรสาร : 074-682675
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kuankhanun93110@gmail.com